ashdod10 logo

נחתם הסכם קיבוצי ראשון בין ההסתדרות לבין קבוצת יהודה פלדות באשדוד

יו"ר הסתדרות במרחב אשדוד חיים שייב: הסכם היסטורי ודרמטי שנותן ל 500 העובדים בקבוצת יהודה פלדות בטחון תעסוקתי מלא ,הגדלה משמעותית של השכר הקובע ויציגות עובדים במפעל. ראוי לציין את התנהלותה ההוגנת והפרגמטית של ההנהלה,שניהלה מולנו מו״מ פרודוקטיבי,שהביא לתוצאות המיוחלות״. המו״מ לווה על ידי מאיר בן גוזי,סגן יור המרחב,עו״ד ג׳ני שוד ויאיר ברקת מהאגוד המקצועי בהסתדרות
מערכת אשדוד10 | רביעי, 13 מרס 2019 12:00

ההסכם יבטיח את בטחונם התעסוקתי של העובדים,יעגן את כל זכויותיהם וישפר את השכר. חיים שייב: הסכם היסטורי ודרמטי שנותן ל 500 העובדים בקבוצת יהודה פלדות בטחון תעסוקתי מלא ,הגדלה משמעותית של השכר הקובע ויציגות עובדים במפעל. ראוי לציין את התנהלותה ההוגנת והפרגמטית של ההנהלה,שניהלה מולנו מו״מ פרודוקטיבי,שהביא לתוצאות המיוחלות״