ashdod10 logo

מבקר המדינה על פרויקט הגל הירוק: "לאור הליקויים ממליץ, לחייב אישית את לסרי ובן עדי"

דוח חמור של מבקר המדינה חיים שפירא מתפרסם היום על פרויקט התחבורה באשדוד. על פני 80 עמודים מתאר מקר המדינה איך ניהלה העירייה משר האוצר ומשרד התחבורה את הפרויקט שעלותו הגיעה לכ300 מיליון שקלים שחלקו הגיע מקופת העירייה. מבקר המדינה ממליץ בסיכומו של הדוח לחייב אישית את ראש העירייה, ד"ר יחיאל לסרי ואת מנכ"ל העירייה, אילן בן עדי. גלבר קראה לשניהם להתפטר. עיריית אשדוד תגיש בג"ץ נגד מבקר המדינה: "לא המתין לסיום הפרויקט"
מערכת אשדוד10 | ראשון, 23 יוני 2019 21:45
מבקר המדינה על פרויקט הגל הירוק: "לאור הליקויים ממליץ, לחייב אישית את לסרי ובן עדי" רחוב הרצל בזמן העבודות. פרויקט בעייתי צילום: ארכיון

דוח חמור במיוחד של מבקר המדינה  על פרויקט התחבורה "הגל הירוק" שהוקם כאן בשנתיים האחרונות, והעלה עצבים גדולים לתושבי העיר, הן בשל הפקקים והן בשל התארכות הפרויקט שטרם הושלם גם בימים אלה. מבקר המדינה החל בבדיקה לאור תלונות שהגישו חברי מועצת העיר, ד"ר אלי לחמני והלן גלבר. המבקר בדק חקר ונבר בפרויקט במשך חודשים והעלה שורה ארוכה של ליקויים חמורים, הן בהתנהלות התקציבית והן בשלב הליכי האישורים. המבקר קבע כי חברי מועצה שהצביעו בעד הפרויקט עשו זאת כחותמת גומי.

בעירייה התנגדו לדו"ח והודיעו שיגישו עתירה לבג"ץ נגד משרד המבקר. ראש העיר אמר כי הפרויקט זוכה לשבחים מכל גורמי המקצוע וכי מבקר המדינה "התעלם מנתונים עובדתיים שהוצגו בפני צוות הביקורת". המנכ"ל אילן בן עדי הוסיף כי "הדבר משול לאפיית עוגה עם מרכיבים חסרים תוך שהמבקר מזדרז להוציאה מהתנור טרם השלימה אפייתה ,והתוצאה בהתאם. אנו בטוחים שבג"צ יחזיר את הדברים למסלולם הנכון לאחר יבחן את העובדות והמסמכים".

כך למשל קבע המבקר בסיכום הדוח כי עיריית אשדוד "חרגה לאורך כל משך ביצועו מתנאי ההסכם עליו חתמה עם משרד התחבורה. העירייה נהגה בחוסר שקיפות, לא שיתפה פעולה באופן מלא עם משרד התחבורה וועדת ההיגוי, קיבלה החלטות חד צדדיות בנוגע לתכולת הפרויקט ובנוגע להקפאת ביצוע מרכיבים מרכזיים בו, הכל מבלי שקיימה הליכים סדורים לבחינת השינויים שעשתה והשלכותיהם ומבלי שקיימה דיונים במועצת העירייה"

תחילתו של הסיפור בשנת 2011 עת פרסמו משרד התחבורה ומשרד האוצר קול קורא "לבחירת רשות מקומית שתשמש עיר מודל למערכת תחבורה בת-קיימא". עיריית אשדוד נבחרה מבין 17 רשויות שנענו לקול קורא, ובו הן נדרשו להציג תכנית שתציע ותיישם תפיסה כוללת לפיתוח תחבורתי בר קיימה. העיר שתוכניתה תיבחר תזכה למימון מהממשלה לביצוע העבודות הנדרשות ליישומה. עיריית אשדוד נבחרה. מטרת התוכנית שהגישה עיריית אשדוד היא להביא לידי שיפור משמעותי בתשתיות התחבורה הציבורית בעיר, על ידי יצירת צירי העדפה לתחבורה ציבורית ותשתיות להולכי רגל, ושילובם של אמצעים נוספים, כמו אופניים ואופניים חשמליים, ופרויקטים נוספים לעידוד השימוש בתחבורה ציבורית ותחבורה מקיימת ולצמצום השימוש ברכב פרטי.

בינואר 2014 חתמו משרד התחבורה ועיריית אשדוד על הסכם התקשרות לביצוע הפרויקט. ההצעה שעיריית אשדוד התחייבה עליה כללה ביצוע מרכיבים רבים בתקציב של כ-220 מיליון ש"ח שהממשלה הקצתה לטובת הפרויקט. בהמשך תפחה עלות הפרויקט לסכום של כ-291 מיליון ש"ח, ומרכיבים רבים ומרכזיים שנכללו בהצעה המקורית הוסרו. במועד סיום הביקורת של מבקר המדינה נטען כי טרם בוצעו מרכיבים רבים שנותרו בתוכנית לאחר צמצום הפרויקט, ולא היה בידי העירייה אומדן מפורט בנוגע ליתרת הכספים שהוצאתם נדרשת לביצוע יתרת מרכיבי הפרויקט שטרם בוצעו ולוחות זמנים עדכניים להשלמת ביצועם.

מבקר המדינה קובע בדוח כי נוכח הליקויים שפורטו בתפקודם של ראש העירייה, ד"ר יחיאל לסרי ושל מנכ"ל העירייה,אילן בן עדי בכל הנוגע לאישור הגדלת היקפי ההתקשרות עם הקבלנים ושינוי הסטנדרט של משרד התחבורה והשתת העלויות על העירייה, ובנוגע לתהליך אישור התקציב למימון שינוי זה במועצת העירייה ובוועדת הכספים, מבלי שהובהר גובה התקציב ומקורו, על משרד הפנים לבחון אם יש מקום להטלת חיוב אישי על ראש העירייה ועל מנכ"ל העירייה הנושאים באחריות לליקויים.

בן עדי אילן

בן עדי.  יחוייב אישית?

התחייבות העירייה לממן מרכיבים בפרויקט:

המבקר כותב כי ביוני 2016 העביר מנכ"ל העירייה בן עדי למשרד התחבורה התחייבות ולפיה העירייה תממן עבודות בהיקף כספי של כ-13.5 מיליון ש"ח, מבלי לדון בה או לאשר אותה לפני כן במועצת העירייה ובוועדת הכספים, וממילא הן לא אישרו מקור תקציבי למימון ההתחייבות לפני העברתה.

הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלנים: נכון לאוקטובר 2018, צפי החשבון הסופי של אחד משני הקבלנים שהעירייה התקשרה עימם לביצוע העבודות בצירי ההעדפה, עמד על כ-45.6 מיליון ש"ח כולל מע"ם, כלומר כמעט בגובה העלות על פי הסכם ההתקשרות עימו, וזאת מבלי שבוצעו כל העבודות מושא ההתקשרות שעלותן אינה ידועה בשל שינוי תכנוני שהעירייה ביקשה לעשות. צפי החשבון לקבלן השני עומד על כ-67.8 מיליון ש"ח כולל מע"ם לביצוע ציר העדפה אחד, דהיינו חריגה של כ-24.1 מיליון ש"ח לעומת עלות ביצוע הציר לפי כתב הכמויות. נוסף על כך, הקבלן השני העביר לעירייה דרישת תשלום לפיצוי בסך כולל של כ-26 מיליון ש"ח מעבר לחריגה בצפי החשבון הסופי שלו.

בישיבותיה באפריל ובמאי 2017 אישרה מועצת העירייה להגדיל את היקף ההתקשרות עם שני הקבלנים האמורים מבלי שהגדלה זו נדונה ואושרה בוועדת הכספים ומבלי שהועברו לחברי המועצה נתונים נדרשים לצורך קבלת החלטה מושכלת בעניין, אף שחלקם ביקשו לקבלם. לאחר שמנכ"ל העירייה וראש העירייה הציגו לחברי המועצה את הנתונים בעמימות החליטה המועצה להגדיל את התקציב של שני הקבלנים בסך כולל של 35 מיליון ש"ח, ומהם 15 מיליון ש"ח שיוקצו מתקציב העירייה לשנת 2017.

הקפאת ביצוע ציר ז'בוטינסקי:

ציר ז'בוטינסקי הוא אחד משני צירי הרוחב שאושרו בפרויקט, ואורכו כ-20% מאורך כל צירי ההעדפה לתחבורה ציבורית בפרויקט שאושר. העירייה החליטה באופן חד-צדדי להקפיא בפועל את הביצוע של ציר זה, אף שחברת הבקרה המליצה להוציא את צו התחלת העבודה לציר בנובמבר 2016. אין בידי עיריית אשדוד אסמכתאות על תהליך קבלת החלטות בנוגע להקפאת ביצוע הציר. העירייה לא קיימה דיון במועצת העירייה על הנושא ולא קבעה אם החלטה זו זמנית או התקבלה לצמיתות ומהם התנאים לקיומה. כמו כן, העירייה לא בחנה את המשמעויות המשפטיות והתקציביות של החלטתה ואת השלכותיה על תקציב הפרויקט ועל לוחות הזמנים להשלמת הפרויקט. העירייה גם לא העבירה מידע זה למשרד התחבורה ולחברת הבקרה למרות הדרישות החוזרות ונשנות שלהם לקבל נתונים הנוגעים להחלטתה זו. יתרה מזאת, משרד התחבורה וועדת ההיגוי לא קיימו דיון על הנושא ולא פעלו לאכיפת הסכם ההתקשרות עם העירייה.

המבקר קובע:

גריעת הציר המזרחי מהפרויקט היא למעשה ויתור על קרוב לחצי מאורך נתיבי התחבורה הציבורית שתוכננו ונכללו בהצעה של עיריית אשדוד, וכן ויתור על ציר מרכזי שבו עוברת תחבורה ציבורית עירונית ובין-עירונית בהיקף נרחב המשרתת גם אוכלוסייה חרדית שעושה שימוש רב בתחבורה ציבורית.

מסקנות המבקר:

המבקר קובע כרי על משרדי התחבורה והאוצר, שפרסמו את הקול הקורא, לבחון את הפרויקט בעיר אשדוד ולהחליט על עתיד הפרויקט תוך צמצום הנזקים ומניעת בזבוז כספי ציבור. על מנת להשיג את המטרה שלשמה הוחלט על הפרויקט, דהיינו לשמש "עיר מודל לתחבורה בת קיימא", על משרדי התחבורה והאוצר לקיים תהליך מובנה של הפקת לקחים כדי למנוע הישנותם של הכשלים הרבים שהועלו בדוח זה, לטובת פיתוח פרויקטים נוספים בתחום התחבורה הציבורית במדינה.

לסרי ראש עיר

לסרי. יחויב אישית?

התקשרות עם יועצים לפני אישור מועצה

המבקר חושף כי לצורך הכנת הצעה במענה על הקול הקורא התקשרה העירייה בהסכם עם יועץ שלושה ימים לפני שאישרה מועצת העירייה את השתתפות העירייה בקול קורא; כלומר, העירייה קבעה את מועד תחילתו של ההסכם כחודש לפני אישור מועצת העירייה להשתתף בקול קורא. החלטה זו היא בגדר "קביעת עובדות בשטח", והיא מרוקנת את החלטת מועצת העירייה מכל תוכן.

בתשובתה מפברואר 2019 מסרה העירייה למשרד מבקר המדינה כי אין בבחירת גורם מייעץ ותחילת התקשרות עימו משום קביעת "מסמרות", והעירייה הייתה יכולה להפסיק את ההתקשרות אם מליאת המועצה לא הייתה מאשרת את השתתפותה בקול קורא.

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי חתימה על הסכם עם יועץ לקבלת שירותים שלושה ימים לפני הדיון במועצת העירייה ולפני שהמועצה קיבלה החלטה בעניין, הוא תהליך לא תקין. החתימה על ההסכם כאמור מטילה על העירייה חובות שונות, ועל כן התקשרות בהסכם שכזה צריכה להיעשות רק לאחר שנבחנו כל היבטיה והתקבלו החלטות על פי דין לביצועה.

על פי מסמכי הקול הקורא, על כל עירייה לצרף להצעתה "פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה שבה אישרה את השתתפות העירייה בתוכנית ואת הפרויקט המוצע מטעמה, על כל מרכיביו". המ קר גילה כי בישיבתה במרץ 2012 אישרה מועצת העירייה את ההצעה שהכינה העירייה באמצעות היועץ (להלן - ישיבת המועצה במרץ 2012). עוד הועלה כי הצעת עיריית אשדוד כללה בין היתר כמה מרכיבים שביצועם עתיד היה להשפיע באופן מהותי על תושבי העיר, וזאת בשל השפעתם על קווי התחבורה הציבורית הקיימים ועל הסדרי החניה בעיר.

העירייה צירפה להצעה את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה מדצמבר 2011 וממרץ 2012, וכן מסמך חתום בידי ארבעה חברי מועצת העירייה: שני סגני ראש העירייה, ממלא מקום ראש העירייה וחבר מועצה נוסף; המסמך כולל את ההתחייבויות שפורטו בקול קורא, כפי שתואר לעיל.

עלה כי העירייה לא מסרה לעיונם של כל חברי מועצת העירייה את הצעת העירייה המפורטת, על כל מרכיביה, לפני ישיבת המועצה במרץ 2012 שבה הם התבקשו לאשרה.

על פי פרוטוקול ישיבת המועצה ממרץ 2012, הדיון על הצעת העירייה היה נושא אחד מתוך כמה נושאים שנדונו באותה ישיבה. בפרוטוקול יש ההתייחסות קצרה להצעת העירייה, והדיון עליה כלל הצגה כללית מאוד של הפרויקט וציון ההחלטה שלפיה "מחליטים פה אחד לאשר השתתפות עיריית אשדוד בקול קורא לבחירת רשות מקומית שתשמש עיר מודל למערכת תחבורה בר קיימא" (ההדגשה אינה במקור).

העירייה מסרה בתשובתה כי בישיבת המועצה במרץ 2012 הוצגה בפני חברי המועצה מצגת מפורטת המסבירה את הצעת העירייה לקול קורא.

 

ישיבת העבודה תחבורה

ישיבת עבודה עם שר התחבורה לשעבר ישראל כץ על הפרויקט בעירייה

ישיבת המועצה המוזרה שאישרה את הפרויקט בפחות מ2 דקות

מהקלטה של הישיבה עולה כי במשך פחות משתי דקות הוצגו באופן כללי לחברי המועצה פרקי ההצעה ותקציב הפרויקט הכולל, ללא פירוט מרכיבים מרכזיים בפרויקט. לאחר הצגה זו התקיים ויכוח שנמשך כשלוש דקות לאחר שחבר מועצה ביקש לראות את תוכנית החניה; בתגובה השיב לו ראש העירייה כי תוכנית החניה אינה קשורה לקול קורא וכי על חבר המועצה להגיש הצעה לסדר היום בנושא. מיד לאחר מכן פנה ראש העירייה לחברי המועצה: "מי שבעד השתתפות עיריית אשדוד בקול קורא לבחירת רשות מקומית שתשמש עיר מודל לתחבורה ירים את ידו". יצוין כי מההקלטה לא ניתן להסיק לגבי תוצאותיה של ההצבעה, אך ראש העירייה ציין: "העברנו ברוב את ההצעה הזו" (ההדגשה אינה במקור).

העירייה מסרה בתשובתה כי אף אם נרשם בטעות שהתקבלה החלטה פה אחד, והיא התקבלה רק ברוב קולות, עדיין מליאת המועצה החליטה על הגשת הפרויקט כפי שהוכן בידי הצוות המקצועי.

"חברי מועצה הפכו לחותמת גומי"

משרד מבקר המדינה מעיר בחומרה לעיריית אשדוד על שלא העבירה לעיונם של כל חברי המועצה את הצעת העירייה המפורטת, על כל מרכיביה, בטרם התבקשו לאשרה, בייחוד כשמדובר בפרויקט גדול ומורכב הכולל מרכיבים שביצועם עתיד היה להשפיע באופן מהותי על תושבי העיר, ונוכח אחריותה כנאמן הציבור. יתרה מזאת, ראש העירייה מנע מחבר מועצה לקבל מידע בדבר תוכנית החניה, באמתלה כי תוכנית זו אינה קשורה לקול הקורא. בכך לא שיקף את המציאות כהווייתה שכן ההצעה כללה התייחסות למדיניות החניה בעיר. התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם הדרישה המחייבת גוף ציבורי והעומד בראשו, ובכלל זה רשות מקומית, לפעול בשקיפות ולהעביר מידע ומסמכים לחברי מועצת הרשות כדי שיוכלו לקבל החלטה מושכלת.

משרד מבקר המדינה מעיר לעיריית אשדוד על שפרוטוקול ישיבת מועצת העירייה אינו משקף נכונה את תוצאות ההצבעה שהתקבלה ב"רוב" ולא "בפה אחד". מכאן עולה החשש כי היה בדבר כדי להטעות את משרדי התחבורה והאוצר, שפרסמו את הקול הקורא ובדקו את הצעת העירייה כפי שהוגשה, שיכולים היו לחשוב שלא היו מתנגדים להצעה.

משרד מבקר המדינה מעיר לחברי מועצת עיריית אשדוד שהצביעו בעד אישור הצעת העירייה בלי שהוצגה להם באופן מפורט, בלי שדרשו לקבל מידע בנושא ובלי שדנו בתוכנית באופן יסודי ומעמיק. בכך פעלו אותם חברי המועצה באופן המרוקן מתוכן את תפקידם ואת חובתם לפעול בנאמנות כמשרתי ציבור והפכו לחותמת גומי

הביקורת העלתה כי השינויים הרבים בפרויקט, לרבות ביטול מרכיבים והגדלת תקצוב של מרכיבים אחרים, לא הובאו לדיון במועצת העירייה, לא הוצגו לחברי המועצה וממילא המועצה לא אישרה אותם. משרד התחבורה גם לא ביקש מהעירייה שתמציא לו אישור מהמועצה על המתכונת החדשה של הפרויקט לאחר ביצוע השינויים והתחייבות לביצועו על פי מתכונת זו.

מבקר מדינה חדש

צילום: אלעד גוטמן. אתר מבקר המדינה

סיכום הדוח

פרויקט התחבורה בת קיימה בעיר אשדוד נועד לשמש מודל לדוגמה לערים אחרות בארץ בכל הנוגע לבניית תשתיות תחבורתיות בנות קיימה ומודל לעירוניות מתחדשת בישראל. הדוח מציג תמונה ולפיה הפרויקט במתכונתו הנוכחית אינו יכול לשמש מודל כפי שתכננו משרדי התחבורה והאוצר. הפרויקט שיצא לדרך לפני כשבע שנים לא הגיע לסיומו ואין צפי להשלמתו, תקציבו גדל ותכולתו שונתה וצומצמה באופן ניכר מבלי שנבחנה המשמעות של גריעת מרכיבים מרכזיים ממנו על השגת המטרות שעמדו בבסיסו.

המבקר קובע כי משרדי התחבורה והאוצר וועדת המכרזים הבין-משרדית בחרו בהצעת העיר אשדוד מבלי שביצעו בדיקות מספקות להצעה ולכדאיותה הכלכלית. החריגות הרבות בביצוע הפרויקט שנבעו גם מהתנהלות העירייה, הובילו לחריגה משמעותית בלוחות הזמנים ובתקציב, אך משרדי התחבורה והאוצר המשיכו להעביר לעירייה כספים, לא בחנו את אופן המשך ההתקשרות עמה ואופן השלמת הפרויקט ולא עשו שימוש בכלים שעמדו לרשותם להבאת הפרויקט למסלול תקין שיביא לסיומו תוך צמצום החריגות. התנהלותם של משרדי התחבורה והאוצר בקידום הפרויקט לא הלמה את חובתם לנהוג באחריות כמצופה מגופים המנהלים פרויקט בסדר גודל כספי של מאות מיליוני ש"ח.

עיריית אשדוד שקיבלה את האחריות להקמת הפרויקט חרגה לאורך כל משך ביצועו מתנאי ההסכם עליו חתמה עם משרד התחבורה. העירייה נהגה בחוסר שקיפות, לא שיתפה פעולה באופן מלא עם משרד התחבורה וועדת ההיגוי, קיבלה החלטות חד צדדיות בנוגע לתכולת הפרויקט ובנוגע להקפאת ביצוע מרכיבים מרכזיים בו, הכל מבלי שקיימה הליכים סדורים לבחינת השינויים שעשתה והשלכותיהם ומבלי שקיימה דיונים במועצת העירייה.

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלותם של ראש העירייה ומנכ"ל העירייה בכל הנוגע לקידום הפרויקט, ובמיוחד בנושא עמידה בהתחייבויותיה על פי ההסכם עם משרד התחבורה, התנהלות שלא הייתה שקופה כלפי חברי המועצה, משרדי התחבורה והאוצר והציבור ועלולה לפגוע בתקציב העירייה, בעקרונות היעילות והחיסכון ובאמון הציבור במערכת השלטונית.

המלצת המבקר:

על העירייה להקפיד ולקיים הליכי קבלת החלטות תקינים ושקופים ולפעול על פי החלטותיהם של ועדת ההיגוי ושל משרדי התחבורה והאוצר ובשיתוף פעולה מלא איתם כדי להביא לידי סיום הפרויקט והשגת מטרותיו. על העירייה ועל משרדי התחבורה והאוצר לתקן את הליקויים שפורטו בדוח וללמוד מהם לצורך ביצוע פרויקטים עתידיים. הדבר מקבל משנה תוקף נוכח העובדה שהפרויקט בעיר אשדוד נועד לשמש גם מודל לדוגמה לערים אחרות בארץ.

חברת המועצה הלן גלבר התייחס לדו"ח החריף ואמרה כי "דו"ח מבקר המדינה החריף שפורסם היום עם המלצה לחיוב אישי נגד ראש העיר ומנכ"ל העירייה, בעקבות הליקויים בפרויקט ה-reway והתנהגותם השערורייתית של העיריה וקברניטיה, הינו הבזק של אור וצדק בתוך ערפל האינטרסים הצרים שרוחשים בעיריית אשדוד. אני גאה שהובלתי את המאבק והבאתי לחקירה המקיפה של משרד מבקר המדינה, שבעבודתו היסודית חשף את מה שטענתי בזמן אמת, שטובת התושבים לא עמדה לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות בפרויקט ה-reway הכושל, שלראש העיר לא אכפת מתושבי העיר ועל כך שהוא עושה בכספנו כבשלו.

כעת זו שעתנו הגדולה ואסור שנניח לה. אז בשם כל תושבי אשדוד שעדיין אכפת להם מהעיר האהובה שלנו, אני קוראת לד״ר לסרי ראש העיר ולאילן בן עדי מנכ״ל העירייה, גלו אחריות והתפטרו! עשו זאת בכבוד והודו בטעויות הקשות שביצעתם. כל המחדלים שהתרעתי עליהם בזמן אמת גם למבקר מדינה וגם ליועץ המשפטי לממשלה אודות הליקויים בפרויקט ה-reway ובהתנהגותכם השערורייתית נחשפו עתה בדו״ח המבקר לפרטי פרטים.

בזבזתם עשרות מליוני שקלים מכספי התושבים בנוסף למאות מיליונים שקיבלה העירייה ממשרד התחבורה וזאת תוך העלמת מידע מהציבור, מחברי המועצה, ומשרדי הממשלה. הנהלת העיר והעומד בראשה בפרט אמורים לשמש כנאמני ציבור ולהגן על כספו, התנהלותכם פגעה אנושות בתושבי העיר, באמון הציבור, בעקרונות השקיפות ובתקציב העירייה. להוסיף צרה לצרה, הפרוייקט נראה ככביש דמים וגם לעובדה זו אין אוזן קשבת בהנהלת העיר. אני ממליצה לעצור את כל הפרוייקט לאלתר, לבחון אפשרויות אמיתיות מה עושים מכאן לטובת הציבור בלבד. עדיין לא נאמרה המילה האחרונה ובקרוב ייחשף כפי שהבטחתי, מה השיקולים האמתיים שעומדים מאחורי הפרוייקט האומלל הזה שהמטתם על ראשו של הציבור האשדודי. לסרי ובן עדי, זכרו, יפה שעה אחת קודם".

בעיריית אשדוד הדפו את הטענות ומסרו כי יגישו עתירה לבג"צ נגד משרד מבקר המדינה לביטול הדו"ח. ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי אמר: "אני מצר על כך שהמבקר מיהר להסיק ולהציג מסקנות כשאנו עדיין בשיאו של תהליך ביצוע פרויקט התחבורה, הזוכה כבר בשלב זה לשבחים מכל גורמי המקצוע העוסקים בקידום תחבורה ציבורית. וזאת, תוך התעלמות מופגנת מנתונים עובדתיים שהוצגו בפני צוות הביקורת. עצם ההתמודדות על הפרויקט כמודל לאומי, ויותר מכך, היציאה לביצועו בסמוך לבחירות האחרונות, מהווים החלטה מנהיגותית שאני גאה בה, מתוך הכרה באחריות שמוטלת עליי כראש רשות בקידום פתרונות לבעיה הלאומית של התחבורה במדינת ישראל, ואני חושש כעת שהדו"ח השגוי והמטעה הזה, יגרום לאובדן האמון במוסד הביקורת וירתיע ראשי רשויות אחרים מלקחת אחריות דומה. אני משוכנע שאם מבקר המדינה בעצמו יבחן את הסוגיה נוכח העובדות וההוכחות שנציג בפניו, עוד טרם עתירה לבית המשפט, מסקנות הדו״ח ישונו לחלוטין״

מנכ"ל העיריה אילן בן עדי הוסיף כי "אני עומד על כך שהעירייה ביצעה את כל פעולותיה בפרויקט כשטובת תושבי אשדוד ורק טובתם לנגד עיניה, צר לי שמבקר המדינה בחר שלא להמתין לסיום הפרויקט ולכל הפחות להתייחס למעלה מ1000 עמודים של פרוטוקולים וסיכומים שהועברו אליו , הדבר משול לאפיית עוגה עם מרכיבים חסרים תוך שהמבקר מזדרז להוציאה מהתנור טרם השלימה אפייתה ,והתוצאה בהתאם. אנו בטוחים שבג"צ יחזיר את הדברים למסלולם הנכון לאחר יבחן את העובדות והמסמכים".