ashdod10 logo

אחרי דרישת התשלום: מקורבי אבוחצירא טוענים: "אין לו שקל"

אנשי הרב ביקשו להבהיר כי אין לא לרב ולא לילדיו אפילו שקל אחד,בניגוד להודעת רשות המסים שדרשה תשלום על הכנסות של 7 מיליון שקל
מערכת האתר | שישי, 08 פברואר 2019 10:30

בעקבות הפרסום על כך שהרב יקותיאל אבוחצירא ייאלץ לשלם מסים על הכנסות של כ-7 מיליון שקל, אנשיו  מסרו כי "לאחר שנכסי וחשבונות הבנק של הרב, ילדיו ומחותניו נבחנו בדקדוק, לאורך לא פחות מאשר שבע שנים תמימות ולא נמצאו חסכונות לא לרב ולא לילדיו אפילו שקל אחד,שעה שחשבונות הרב נמצאו ביתרת חובה, ביקשו לייחס לרב נכסים לא לו, וגם זאת, תוך הפרזה בעלותם.
כבר ברישא לדברים חשוב להדגיש כי לשיטת פקיד השומה, הוציאו לרב שומת מס, בסך כולל של לא פחות מאשר 13 מיליון ש"ח, אותם ביקש פקיד השומה למסות כנכסי הרב, הכוללים כספים רבים ששימשו לסיוע ותמיכה במשפחות נזקקות במהלך השנים, הלוואת פרטיות אותן נטל הרב בחשבונו הפרטי, לשם מימון צורכי ציבור, כדוגמת בניית בית כנסת ומימון העמותה התומכת במשפחות נזקקות, כולם חושבו כנסי הרב, עובדה המקשה על הרב כיום ליטול הלוואות נוספות לשם מימון העמותה מחשבונו הפרטי, ועל כן העמותה נתונה כיום בקשיים כלכליים".

אנשיו הוסיפו כי "כמו כן באותם 13 מיליון כלל פקיד השומה את דירות ילדיו הבוגרים של הרב, דירות אשר נרכשו לאחר נישואיהם, מכספי מתנות חתונותיהם, כמו גם משכנתאות והלוואת אותן נטלו ילדיו לטובת רכישת דירותיהם הפרטיות ועזרה ממחותניהם.
פסק הדין ניתן בנוגע לשומות מגמתיות שלו היו נערכות לכל אדם מן השורה, וודאי שלכל רב או איש העוסק בצרכי ציבור מתוך אמונה וללא כל תמורה, תוצאותיהן היו חמורות שבעתיים, שעה שלעמדת פקיד השומה יש לראות בנכסי ילדיו כנכסיו של אותו הרב".


עוד נמסר כי "יובהר כי בית המשפט המחוזי קיבל חלק ניכר מטענותיו של הרב והפחית סכום משמעותי משומת מס ההכנסה ואף הותיר ביד הרב את האפשרות להפחית גם את השומה הנותרת בכפוף להמצאת מסמכים.


הרב ימשיך בפועלו למען כלל עם ישראל, ציבור משפחות הנזקקות ועולם התורה, למרות השלכות פסק הדין המערימים קשיים על המשך פועלו".