ashdod10 logo

עיצום כספי בסך 10,649,240 שקלים על נמל אשדוד בשל זיהום ים

המשרד להגנת הסביבה הטיל על נמל אשדוד עיצום כספי של 10,649,240 מיליון שקל על זיהום ים בשברי ובאבקת תירס בעת פריקת מטען. סכום זה יופקד לקרן למניעת זיהום ים בתוך 60 יום
מערכת האתר | חמישי, 17 מאי 2018 15:18

עיצום כספי בסך 10,649,240 שקלים על נמל אשדוד בשל זיהום ים. חברת נמל אשדוד ביקשה להפחית סכום זה שלגביו נשלחה אליה כוונה להטיל עיצום, אך המשרד להגנת הסביבה דחה את בקשתה.

בתחילת יולי 2017, בשתי הזדמנויות שונות, גילו מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית כי הים זוהם על-ידי הטלת מטען שברי ואבקת תירס לים במסגרת פריקת המטען על ידי מנופאי, שעבד בניגוד לנוהלי פריקה וטעינה של החברה ובניגוד לתנאי היתר הזרמת השפכים של החברה.

מתברר כי הנהלת הנמל לא דיווחה למשרד להגנת הסביבה בניגוד לקבוע בהיתר וצוותי המשרד בשטח הם אלו שזיהו את אי העמידה בנהלים ואת הזיהום. אף שנודע לחברה אודות הזיהום והפרת נוהלי העבודה, המשיכה ההפרה פעם נוספת ביתר שאת, כך שהחברה לא פעלה לצמצום הנזק וביצעה הפרה חוזרת.

הסכום שנקבע על-ידי סמנכ"ל בכיר לאכיפה, יצחק בן-דוד, נגזר ממחזור המכירות השנתי של החברה, לפי החוק.