ashdod10 logo

המשרד להגנת הסביבה הטיל על נמל אשדוד עיצום כספי בסך 10,649,240 שקל בשל זיהום הים

המשרד להגנת הסביבה הטיל על נמל אשדוד עיצום כספי לפי חוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים בהיקף של 10,649,240 מיליון שקל. סכום זה יופקד לקרן למניעת זיהום ים בתוך 60 יום. יצוין, כי חברת נמל אשדוד ביקשה להפחית סכום זה שלגביו נשלחה אליה כוונה להטיל עיצום, אך המשרד להגנת הסביבה דחה את בקשתה
מערכת אשדוד10 | שלישי, 15 מאי 2018 14:19
המשרד להגנת הסביבה הטיל על נמל אשדוד עיצום כספי בסך 10,649,240 שקל בשל זיהום הים זיהום מהנמל צילום: דרור אריאלי, המשרד להגנת הסביבה.

בתחילת יולי 2017, בשתי הזדמנויות שונות, גילו מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית כי הים זוהם על-ידי הטלת מטען שברי ואבקת תירס לים במסגרת פריקת המטען על ידי מנופאי, שעבד בניגוד לנוהלי פריקה וטעינה של החברה ובניגוד לתנאי היתר הזרמת השפכים של החברה. זאת ועוד, החברה אף לא דיווחה למשרד להגנת הסביבה בניגוד לקבוע בהיתר וצוותי המשרד בשטח הם אלו שזיהו את אי העמידה בנהלים ואת הזיהום. אף שנודע לחברה אודות הזיהום והפרת נוהלי העבודה, המשיכה ההפרה פעם נוספת ביתר שאת, כך שהחברה לא פעלה לצמצום הנזק וביצעה הפרה חוזרת.

הסכום שנקבע על-ידי סמנכ"ל בכיר לאכיפה, יצחק בן-דוד, נגזר ממחזור המכי=F8ות השנתי של החברה, לפי החוק.

 מנמל אשדוד נמסר בתגובה: " ״החברה רואה חשיבות גדולה בפעילות על פי הדין, תוך שמירה מקסימאלית על כל חוקי הגנת הסביבה. החברה אינה מתפשרת במילוי חוקים אלו.מאז ההודעה על האירוע פעלה החברה יחד עם המשרד להגנת הסביבה על מנת לחדד את הנהלים מול כל העובדים. הופץ עלון מידע מיוחד לכלל העובדים בכל הנוגע לעבודה בנמל ושמירה על הסביבה. בנוסף, נערכו הדרכות בתחום איכות הסביבה למנופאים ומנהלי העבודה"