ashdod10 logo

בני זוג מאשדוד תובעים חברה קבלנית שלא מסרה להם בזמן דירה במסגרת תמ"א 38

בני זוג רכשו דירת 5 חדרים מהחברה הקבלנית 'שוהם התחדשות עירונית בע"מ', במסגרת פרויקט תמ"א 38 אותה ביצעה החברה באשדוד. על פי ההסכם בין הצדדים, התחייבה החברה למסור את הדירה לבני הזוג באוקטובר 2014, אך בפועל הדירה נמסרה לידיהם בסוף אפריל 2016 – באיחור של כשנה וחצי.
מערכת אשדוד10 | רביעי, 14 מרס 2018 11:07

לדברי עו"ד עמנואל יוזוק, המייצג את בני הזוג, הם מכרו את דירתם בסמוך למועד המעבר המתוכנן,אך רק אז נודע להם שחל עיכוב במסירת הדירה, והם נאלצו לשכור דירה חלופית.על פי חוק המכר, אם חל איחור העולה על 60 יום מהמועד המוסכם למסירת הדירה, על החברה הקבלנית לפצות את רוכשי הדירה,בפיצוי שערכו כ-150% משכר הדירה הממוצע של דירה דומה לדירתם המושכרת באותו איזור – וזאת על כל חודש איחור במסירה – החל מיום הפיגור הראשון.

היות והעיכוב במסירת הדירה הגיע כמעט לשנה וחצי, חובה של החברה לבעלי הדירה על סעיף זה הצטבר לכדי 140 אלף שקלים.לדברי עו"ד יוזוק, בני הזוג פנו לחברה והציעו לה לקזז את סכום חוב הפיגורים מיתרת התשלום עבור דירתם – אך נתקלו בסירוב.לדבריו, החברה ניסתה לנצל את מצוקתם, ולצמצם את חובותיה כלפיהם - בכך שדרשה מהם תשלומים נוספים בגין שינויים ותוספות בסך כ-96,000 שקלים –למרות שבהסכם שנחתם בין הצדדים הוסכם במפורש כי כל השינויים והתוספות בדירה לפני מסירתה לא יהיו כרוכים בתשלום נוסף.

עקב הסכסוך פנתה החברה לבני הזוג במכתב בו היא טוענת כי העיסקה בין הצדדים בטלה.לדברי עו"ד יוזוק, לאחר שבני הזוג הפקידו את יתרת תשלומי הדירה בידי החברה, בקיזוז ימי הפיגור במסירה –הואילה החברה למסור לרשותם מפתח לדירה, אך זאת רק לצורך אחסון חפצים. לדברי עו"ד יוזוק,עם כניסתם לדירה, גילו בני הזוג ליקויי בניה רבים, שהוערכו על ידי שמאי מומחה בסך של כ-200,000 שקלים נוספים.

חרף ניסיונות הידברות בין הצדדים, ולאחר שהחברה סירבה לרשום את זכויותיהם של בני הזוג בדירה –הגישו בני הזוג תביעה נגד החברה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע – על סך 340 אלף שקלים.