ashdod10 logo

לדאוג עכשיו כדי לחיות בכבוד בעתיד

יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, יצחק מויאל קורא לכל מועסק בענף הבנייה לחזק את החיסכון לגיל פרישה, להיות מוגנים ביטוחית ולחיות בכבוד בגיל הפרישה
יצחק מויאל | שישי, 02 פברואר 2018 01:09

החיסכון הפנסיוני ארוך הטווח, הוא החיסכון הגדול ביותר לאזרח במדינת ישראל. הוא מכיל בתוכו את החיסכון הפנסיוני בתוך קרן הפנסיה או ביטוח מנהלים ולאחרונה ההסכם הקיבוצי החדש בענף הבניין מכיל בתוכו גם קרן השתלמות לכל עובדי הבניין, ולכל מנהלי העבודה בענף.

קרן הפנסיה

קרן הפנסיה המקיפה החדשה, הינה מכשיר חיסכון שמטרתו להגן על העובד ועל משפחתו לפני גיל הפרישה במקרים הבאים: באמצעות ביטוח שארים מוענקת למשפחה של העובד פנסיה חודשית, וזאת במקרה מותו המוקדם חס וחלילה של העובד. במקרה האמור אלמן/נה יקבלו פנסיית שאירים חודשית לכל החיים והילדים יקבלו פנסיה חודשית עד גיל 21.

באמצעות ביטוח נכות מוענקת לעובד פנסיה חודשית קבועה בגובה של עד 75% מהשכר וזאת במקרה של נכות העולה על 25% (במקרה של נכות חלקית ישולם החלק היחסי)

בנוסף, קרן הפנסיה מגינה על העובד בעת פרישה מהעבודה (החל מגיל 60 ). בעת פרישה תעניק קרן הפנסיה פנסיה חודשית למשך כל חייו של העמית ותגן גם על בת זוגו למשך כל חייה לאחר מותו.

לאחרונה בהתאם להסכם הקיבוצי המקיף במשק הוגדלו ההפקדות לפנסיה ואלה ייעמדו על ל 6% הפקדת עובד 6.5% הפקדת מעסיק ו6% הפקדת מעסיק לפיצויים, המעסיק רשאי להגדיל את ההפקדה לפיצויים ל - 8.33%)

הפקדת העובד לקרן הפנסיה המקיפה החדשה: אחת לחודש מנכה המעסיק את חלקו של העובד לקרן הפנסיה - סך של 6% מהשכר התעריפי של עובד הבניין ושל מנהל העבודה לתגמולים.

הפקדת המעסיק לקרן הפנסיה המקיפה החדשה: את הסכום אותו ניכה המעסיק מהעובד הוא מעביר לקרן הפנסיה המקיפה יחד עם חלקו שלו. הפקדת המעביד המינימלית עומדת על 6.5% לתגמולים ועוד 6% נוספים לפיצויים מהשכר הפנסיוני של העובד. סה"כ הפקדה של 18.5% עובד ומעסיק.

ברוב המקרים, העובדים בענף אינם יודעים היכן הם מבוטחים ובאיזה מכשיר פנסיוני קרן פנסיה או ביטוח מנהלים ועל איזה סכומים מבוטחים, ואינם יודעים כמה פנסיה יקבלו בגיל פרישה ובוודאי אינם מודעים לגובה דמי הניהול אותו הם משלמים בכל חודש. חוסר ידיעה זה מוביל לכך שהם אינם לוקחים אחריות על החיסכון הגדול ביותר שלהם ולא פועלים להתאימו לצרכים ולמקסם את הרווחים ממנו.

קרן השתלמות:

קרן ההשתלמות הינה מכשיר חיסכון לטווח בינוני במסגרתו העובד והמעביד מפקידים יחד לקרן ההשתלמות ולאחר 6 שנים יכול העובד למשוך את הכספים שנצברו בתוכנית, כולל הרווחים, כסכום חד פעמי ולהשתמש בו למטרות שיבחר.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.