ashdod10 logo

כנסים להיערכות בחירום באשדוד

העירייה קיימה שני כנסים בהם נטלו חלק מאות מעובדי העירייה אשר שמעו סקירה אודות תפקידי הרשות בחירום ותפקידם כעובדי רשות ברמה האישית
מערכת האתר | חמישי, 26 אוקטובר 2017 20:04

לאחרונה קיימה עיריית אשדוד שני כנסים אודות תפקידי הרשות בחירום ותפקידם כעובדי רשות ברמה האישית. כנסים אלה נועדו לקדם את מדיניות ראש העיר בתחום החירום ולמלא אחר ההנחיות אשר יבטיחו כי המערכת העירונית תהיה מוכנה להתמודד עם תרחישי חירום וכי העובדים יודעים מה מצופה מהם בחירום וכיצד הם מעניקים רמת שירות מיטבית ותורמים את חלקם לבניית החוסן העירוני.

דינה בר אולפן, המשנה למנכ"ל העירייה, הציגה את הליך קבלת ההחלטות בעת משבר או בהתנהל תרחיש חירום, כאשר ראש העיר העומד בראש מטה מל"ח מנהל הלכה למעשה את אירועי החירום כשהוא מסתייע בגורמי הביטחון, צה"ל ומשרדי הממשלה. בר אולפן הדגישה כי האסטרטגיה שנוקט ד"ר לסרי בחירום, כמו גם בשגרה, מציבה את ביטחונו האישי של התושב וטובת העיר כולה בראש סדר העדיפויות. כדוגמא לכך היא הציגה את ההחלטה שקיבל ראש העיר במערכות האחרונות, כשהחליט לא לקיים לימודים על אף שערים אחרות כן קיימו לימודים במצב חירום. בהחלטה זו, שבבסיסה כאמור עמדו שיקולים שלא לסכן את תושבי העיר ולדאוג לביטחונם האישי ולהגנה על הילדים, ניצלו חיי אדם והוכח כי ראש העירייה קיבל החלטה אמיצה ובעיקר נכונה.

ראש אגף הביטחון, אריה איטח, ציין כי כוחה של עיר בחירום נמדד בעצם היכולת לקיים שגרת חיים גם בתנאים שאינם שגרתיים. אל הכנס הגיעו כל אותם עובדים שיהיו מרותקים בעת חירום ואיטח ציין את המשמעות בהתייצבותם המלאה של ציבור העובדים בחירום, כמי שאחראים באופן אישי ומקצועי לביצוע מעבר מהיר וחלק משגרה לחירום, תוך שהם ממשיכים להעניק את השירותים החיוניים לתושב.

גם מנהלת אגף משאבי אנוש הנכנסת, הגב' מירב שרת, התייחסה לסוגיית צווי הריתוק בחירום ועמדה על הצד החוקי שמכוחו מפעילה הרשות את עובדיה בחירום. היא הציגה את כל הליך ההערכות, את שלבי ההתארגנות ואת מערך כ"א בחירום, את עקרונות השיבוץ ואת מכלול הפעולות שהאגף עושה על מנת להבטיח גיוס ושיבוץ אופטימלי של העובדים במשימות החירום.

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.