ashdod10 logo

חברת דירוג האשראי S&P : דירוג AA+ לחברת נמל אשדוד עם תחזית דירוג יציבה

חברת דירוג האשראי מעלות S&P ופירמת הייעוץ הפיננסי גיזה זינגר אבן בע"מ העניקו דירוג אשראי AA+ לחברת נמל אשדוד וקבעו כי תחזית הדירוג של החברה יציבה. מנכ"ל הנמל יצחק בלומנטל: "הדו"ח משקף את הצלחת החברה - עובדיה ומנהליה, בפעילות העסקית השוטפת, ובהכנת החברה לקראת התחרות בעתיד"
ענת ביגר | חמישי, 20 יולי 2017 15:15

למשק הישראלי תלות גבוהה במיוחד בנמלים בהשוואה למדינות אחרות, במיוחד על רקע היעדר קשרי מסחר עם המדינות השכנות. חברת נמל אשדוד פועלת במודל של חוכר/בעל בית, והיא חוכרת את שטח הנמל מחברת נמלי ישראל בע"מ, חברה אחות בבעלות ממשלתית מלאה.

בהערכה של מעלות וגיזה נכתב כי: חברת נמל אשדוד בע"מ היא חברה ממשלתית בבעלות מלאה המפעילה את נמל אשדוד, אחד מארבעת נמלי הים בישראל, והגדול - מביניהם, יחד עם נמל חיפה. הפעילות בנמל אשדוד מהווה כ-40% ממגזר נמלי הים בישראל, לפי היקפי מטען בטון, כשרק נמל חיפה גדול ממנו.

לחברה תחרות משמעותית אך נתח השוק שלה נשאר יציב סביב כ-40% מהיקף התעבורה בנמלים. בתחומים מסוימים מחזיקה החברה נתח שוק גדול יותר, אשר מגיע לכ-50% בענף המכולות והמכוניות. למרות היציבות בנתח השוק, החברה נמצאת בסביבה תחרותית, ב-2021 צפוי להיפתח בצמוד לנמל אשדוד נמל הדרום, אשר ישמש מתחרה ישיר, בעיקר בתחום של תחרות הולכת וגוברת. ב-2022 צפוי להיפתח נמל נוסף סמוך לנמל חיפה, אשר יתחרה גם הוא בשני הנמלים הגדולים הקיימים.

בהתאם לכך, החברה השיקה תוכנית השקעות רב שנתית, בהיקף של 2.5 מיליארד שקל, במטרה לשפר את יכולותיה התחרותיות. תוכנית זו אמורה לשדרג חלק מהרציפים בנמל אשדוד כך שיוכלו לטפל באוניות מטען גדולות של 14,000TEU ואף להקים מסוע משודרג לתפזורת.

אנו סבורים כי המסגרת הרגולטורית, המשפטית, הפוליטית והחוזית של החברה תקינה, ואף חיובית לאור מספר צעדים במהלך השנים האחרונות לשיפור השקיפות ושינויים מבניים לשיפור היעילות.

מבחינה פיננסית אין לחברת נמל אשדוד כמעט חוב מדווח והחוב המותאם גם הוא מזערי. עיקר התאמת החוב נובעת מחכירת הקרקע. את החוב אנו מקזזים מול עודפי מזומנים משמעותיים המורכבים מכ-800 מיליון שקל נכון לסוף שנת 2016. כמו כן קיימים עודפי יעודה משמעותיים בהיקף של כ-700 מיליון שקל. בנוסף, לנמל אשדוד הכנסות גבוהות מהנדרש לכיסוי עלויות, ולכן החברה מסוגלת לממן את צורכי ההשקעה שלה בעצמה. עם זאת, תוכניות ההשקעה לשנים הקרובות צפויות להביא להכנסות תפעוליות נטו שליליות ולשחוק את עודפי המזומנים.

מנכ"ל חברת נמל אשדוד, יצחק בלומנטל, ציין כי "הדוח מוסיף כי על אף אי הוודאות הקיימת לגבי התחרות שתיפתח החל מ-2021, לחברה יש תכנית השקעות מקיפה במטרה להיערך לקראת תחרות זו. אין ספק כי הדו"ח משקף את הצלחת החברה - עובדיה ומנהליה, בפעילות העסקית השוטפת, בשיפור הממשל התאגידי ובהכנת החברה והיערכותה לקראת התחרות בעתיד".

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.