ashdod10 logo

אשדוד נגד בני סכנין

איפה נמצא המנהיג? יציעים מלאים שחקנים צעירים וכישרוניים הבטיחו שנהנה מכדורגל טוב במשחק בו אירחה מ.ס. אשדוד את בני סכנין. 60 דקות משחק נפלאות של מ.ס  אשדוד הותירו את הצופים עם הרבה חשק לעתיד. ניב זריהן הרעיד את הרשת כבר בדקה ה- 17. בדקה ה- 53 אבו ענזה העלה את אשדוד ל- 0-2 ואז? אשדוד נעלמה מהמגרש וספגה 2 שערים ובקושי הוציאה נקודה. נאיביות? או חוסר מנהיגות? הפגרה בת השבועיים תעזור לקלינגר למצוא פתרונות   איפהנמצאהמנהיג?   יציעיםמלאיםשחקניםצעיריםוכישרונייםהבטיחושנהנהמכדורגלטובבמשחקבואירחהמ.ס. אשדודאתבניסכנין *  60 דקותמשחקנפלאותשלמ.ס  אשדודהותירואתהצופיםעםהרבהחשקלעתיד *  ניבזריהןהרעידאתהרשתכברבדקהה- 17 * בדקהה- 53 אבוענזההעלהאתאשדודל- 0-2 ואז? אשדודנעלמהמהמגרשוספגה 2 שעריםובוקשיהוציאהנקודה * נאיביות? אוחוסרמנהיגות * הפגרהבתהשבועייםתעזורלקלינגרלמצואפתרונות       עודדביגר   באשדודכלהזמןהתגאובכךשהםמגדליםהרבהצעיריםכישרוניים, ונראההיהכיבשבתבמשחקביןמ.סאשדודלבניסכנין,ראינואתהמבצעיםשלאשדוד,אתהפריצותשלניבזריהןשהמהירותשלומזכירהאתסגנוןמשחקושלאביויגאלזריהן. בכלפעםשניבניכנסלרחבהיכוללקרותמשהוטוב. זריהןהצעירפשוט "קילר". גםאתביצועיושלמיכאלאוחנהתענוגלראות, כוללגםאתאלחמידשעושהעבודהנפלאהכמגןימני. ובכלפעםשהואעולה,הואעושהמהומות  ברחבתהיריב.  אשדודשיחקהבהתלהבותוגרמההרבהכאביראשלאנשיסכנין,שנראואומלליםלפחותבחציהראשוןשלהמשחק. ניבזריהןוהפריצותשלולעברהרחבה,אוחנהוההברקותשלוואבוענזההמהירשיגעואתההגנהשלסכניןוגרמולשחקניםלרדתולשמורעלהשערשלהם,ובכךהצליחולהבטיחאתיתרונםבמגרש,ובמקוםלהמשיךוללחוץעלהדוושהולסייםאתהמשחקבעודשניגוליםלפחות,לפתעהקבוצהנעלמה, ונשאלתהשאלההאםמישהונתןלהםהוראהלכך? אוליבגללהנאיביותשלשחקנימ.סאשדוד? גיאלוימאמןבניסכנין,ביצעחילוף,חיזקאתהקישורשלוובשלכךשחקניוהחלולהשתלטעלמרכזהשדה,וככהתחילהלחץעלשערושלאופירמרציאנו,שגילהעצבנות,אבלהצילכמהכדוריםשנראוברשת. 30 הדקותהאחרונותגרמולאשדודלהיכנסלפאניקהופתאוםראינושגםבניסכניןיודעתלעשותמשהו. אילוהמשחקהיהנערךעוד 5 דקות,אשדודהייתהסופגתעודשעראחדלפחות. איפההיהנירקלינגר? למההואלאזיההאתהבעיהשסכניןהשתלטועלמרכזהשדהוכאשרהואזיהההואהגיבלאט,כשהעלהאתרחמיםצ'וקולעלמנתלעצוראתרגליסכנין. מישהוכנראהשכחשכדורגלמשחקים 90 דקותולא 60 דקות. מתבררשבדקותהקריטיות,לאראינומנהיגעלהמגרששירגיעוינווטאתהשחקניםונזכרנובאחדשכזה  שרצהלשחקבאשדודוכאןבאשדודלארצואותו. המנהיגעליואנחנומדבריםהואמשהאוחיון,שחתםבסופושלדברבהפועלתלאביב. עכשיומחפשיםאחרימנהיגשיקוםמהסגלהקיים. אלכסנדרדוידובשהצטייןבאשדודבעונההחולפת,עדייןלאחזרלעצמולאחרההרחקהשלווכנראהשבגללזהאיןמנהיגבאשדוד.   צ'וקולאיבדאתהראש   רחמיםצ'וקולשנכנסכמחליףבדקהה- 72, היהאמורלבלוםאתשחקניסכניןולעזורלשחקניהקישורשלאשדוד,אבלרחמיםעלהלמגרשקצתטעוןופגעבשחקןסכניןוראהאתהכרטיסהאדוםשנשלףלעברו,לאחרשפגעפגיעהדימכוערת. האםהואנמצאבלחץולאמצליחלחזורלעצמו? נקווהשמועדוןהכדורגלמ.סאשדודירגיעואותוובמהירות,אחרתזהלאיהיההכרטיסהאדוםהיחידשלוהעונה.   5000 אוהדיםביציעיםללאתופיםוחצוצרות   הנהלתאשדודקיבלההחלטהלפתוחאתהיציעיםלקהלולאפשרלולהכנסחופשי,עלמנתלעודדאתהאוהדיםלבואלמגרש. התוצאה: היציעיםהיודימלאיםכמובשנותהשמוניםבמשחקיםשלהפועלאשדודהאגדיתועירוניאשדוד,מהשמוכיחשישבאשדודאוהדיכדורגל. האווירהביציעיםהייתהנפלאהודרבנהאתהשחקנים. מהשחסרלימאודהיההעידודהמסיביוהרעש  שלהתופיםושירהאדירהכמובעבר. כמהמאותאוהדיםמסכניןהגיעועםתופיםונראההיהשעשורעשגדוליותרמאלפיהאוהדיםהאשדודים. אוליההנהלהצריכהלחשובעלאוהדיהולרכושעבורםתופיםודגלים,כיהתופיםשלהםנגנבובעונהשעברה. כמוכן, הנהלתאשדודצריכהלדאוגלאותםאוהדים,שרכשומנוייםלחשובהאםהםממשיכיםלתתכניסהחופשיתבמשחקיםהבאים,עלמנתלבנותקהלאוהדיםטובלשניםהבאות.   נאיביםאולא?   ישכאלהשטועניםשמהשקרהב- 30 הדקותהאחרונותמולסכנין,מראהעלקבוצהנאיביתכמובשניםעברו. המאמןנירקלינגרדוחהאתהטענותואמרבסיוםהמשחק: "אהבתיאת 60  הדקותהראשונותשלהמשחק. אניגאהבשחקניםשלי.אנחנולאנאיביםנתקןאתמהשצריךבפגרהותראוקבוצתכדורגלתוססת".   יוצאיםלפגרהשלהנבחרת   שחקנימ.סאשדודיוצאיםלפגרהבתשבועיים.בשבתהקרובהיתקייםיוםהכיפוריםושבועלאחרמכןישפגרהבליגה,בעקבותמשחקיהשלנבחרתישראלמולקפריסין. אשדודחוזרתלמשחקיהליגהב- 18/10 למשחקמולביתרירושלים,שיערךבמגרשאחרולאב"טדי".  (בשלשיזרועהדשאשלהאצטדיוןשלהם).   מרציאנובהרכבשלהנבחרת?   שוערמ.סאשדודאופירמרציאנונמצאבכושרדיטוב,והואמאותתלאליגוטמןהמאמןשיקחאותובחשבון. מאמןהשועריםבנבחרתישראלגיוראאנטמן,הגיעבשבתלאצטדיוןהי"אעלמנתלבחוןמקרובאתמרציאנו,דברשמעידשגוטמןעדייןלאהחליטמייהיההשוערהראשוןשלהנבחרתוהואמתלבטביןאריאלהרוש, גיאחיחמוב, ואופירמרציאנו.הצוותהמקצועישלאשדודמקווהשאופירמרציאנויהפוךלהיותהשוערהראשוןשלנבחרתישראל, שכןעלפי 3 משחקיהליגהמרציאנוהואהטובמביןכלהשוערים.     כיתוב   רחמיםצ'וקולשנכנסכמחליףבדקהה- 72 והורחק     גיאלוימאמןסכניןעלהספסלשלסכנין   הקהלהרבשהגיעלמשחק, בשלהכניסההחופשית     (צילומים: אריקז'ורנו)
עודד ביגר | שישי, 03 אוקטובר 2014 05:21

באשדוד כל הזמן התגאו בכך שהם מגדלים הרבה צעירים כישרוניים, ונראה היה כי בשבת במשחק בין מ.ס אשדוד לבני סכנין, ראינו את המבצעים של אשדוד, את הפריצות של ניב זריהן שהמהירות שלו מזכירה את סגנון משחקו של אביו יגאל זריהן. בכל פעם שניב ניכנס לרחבה יכול לקרות משהו טוב. זריהן הצעיר פשוט "קילר". גם את ביצועיו של מיכאל אוחנה תענוג לראות, כולל גם את אל חמיד שעושה עבודה נפלאה כמגן ימני. ובכל פעם שהוא עולה, הוא עושה מהומות  ברחבת היריב.  אשדוד שיחקה בהתלהבות וגרמה הרבה כאבי ראש לאנשי סכנין, שנראו אומללים לפחות בחצי הראשון של המשחק. ניב זריהן והפריצות שלו לעבר הרחבה, אוחנה וההברקות שלו ואבו ענזה המהיר שיגעו את ההגנה של סכנין וגרמו לשחקנים לרדת ולשמור על השער שלהם, ובכך הצליחו להבטיח את יתרונם במגרש, ובמקום להמשיך וללחוץ על הדוושה ולסיים את המשחק בעוד שני גולים לפחות, לפתע הקבוצה נעלמה, ונשאלת השאלה האם מישהו נתן להם הוראה לכך? אולי בגלל הנאיביות של שחקני מ.ס אשדוד?

גיא לוי מאמן בני סכנין, ביצע חילוף, חיזק את הקישור שלו ובשל כך שחקניו החלו להשתלט על מרכז השדה, וככה תחיל הלחץ על שערו של אופיר מרציאנו, שגילה עצבנות, אבל הציל כמה כדורים שנראו ברשת. 30 הדקות האחרונות גרמו לאשדוד להיכנס לפאניקה ופתאום ראינו שגם בני סכנין יודעת לעשות משהו. אילו המשחק היה נערך עוד 5 דקות, אשדוד הייתה סופגת עוד שער אחד לפחות. איפה היה ניר קלינגר? למה הוא לא זיהה את הבעיה שסכנין השתלטו על מרכז השדה וכאשר הוא זיהה הוא הגיב לאט, כשהעלה את רחמים צ'וקול על מנת לעצור את רגלי סכנין. מישהו כנראה שכח שכדורגל משחקים 90 דקות ולא 60 דקות. מתברר שבדקות הקריטיות, לא ראינו מנהיג על המגרש שירגיע וינווט את השחקנים ונזכרנו באחד שכזה  שרצה לשחק באשדוד וכאן באשדוד לא רצו אותו. המנהיג עליו אנחנו מדברים הוא משה אוחיון, שחתם בסופו של דבר בהפועל תל אביב. עכשיו מחפשים אחרי מנהיג שיקום מהסגל הקיים. אלכסנדר דוידוב שהצטיין באשדוד בעונה החולפת, עדיין לא חזר לעצמו לאחר ההרחקה שלו וכנראה שבגלל זה אין מנהיג באשדוד.

צ'וקול איבד את הראש

רחמים צ'וקול שנכנס כמחליף בדקה ה- 72, היה אמור לבלום את שחקני סכנין ולעזור לשחקני הקישור של אשדוד, אבל רחמים עלה למגרש קצת טעון ופגע בשחקן סכנין וראה את הכרטיס האדום שנשלף לעברו, לאחר שפגע פגיעה די מכוערת. האם הוא נמצא בלחץ ולא מצליח לחזור לעצמו? נקווה שמועדון הכדורגל מ.ס אשדוד ירגיעו אותו ובמהירות, אחרת זה לא יהיה הכרטיס האדום היחיד שלו העונה.

5000 אוהדים ביציעים ללא תופים וחצוצרות

הנהלת אשדוד קיבלה החלטה לפתוח את היציעים לקהל ולאפשר לו להכנס חופשי, על מנת לעודד את האוהדים לבוא למגרש. התוצאה: היציעים היו די מלאים כמו בשנות השמונים במשחקים של הפועל אשדוד האגדית ועירוני אשדוד, מה שמוכיח שיש באשדוד אוהדי כדורגל. האווירה ביציעים הייתה נפלאה ודרבנה את השחקנים. מה שחסר לי מאוד היה העידוד המסיבי והרעש  של התופים ושירה אדירה כמו בעבר. כמה מאות אוהדים מסכנין הגיעו עם תופים ונראה היה שעשו רעש גדול יותר מאלפי האוהדים האשדודים. אולי ההנהלה צריכה לחשוב על אוהדיה ולרכוש עבורם תופים ודגלים, כי התופים שלהם נגנבו בעונה שעברה. כמו כן, הנהלת אשדוד צריכה לדאוג לאותם אוהדים, שרכשו מנויים לחשוב האם הם ממשיכים לתת כניסה חופשית במשחקים הבאים, על מנת לבנות קהל אוהדים טוב לשנים הבאות.

נאיבים או לא?

יש כאלה שטוענים שמה שקרה ב- 30 הדקות האחרונות מול סכנין, מראה על קבוצה נאיבית כמו בשנים עברו. המאמן ניר קלינגר דוחה את הטענות ואמר בסיום המשחק: "אהבתי את 60  הדקות הראשונות של המשחק. אני גאה בשחקנים שלי. אנחנו לא נאיבים נתקן את מה שצריך בפגרה ותראו קבוצת כדורגל תוססת".

יוצאים לפגרה של הנבחרת

שחקני מ.ס אשדוד יוצאים לפגרה בת שבועיים. בשבת הקרובה יתקיים יום הכיפורים ושבוע לאחר מכן יש פגרה בליגה, בעקבות משחקיה של נבחרת ישראל מול קפריסין. אשדוד חוזרת למשחקי הליגה ב- 18/10 למשחק מול ביתר ירושלים, שיערך במגרש אחר ולא ב"טדי".  (בשל שיזרוע הדשא של האצטדיון שלהם).

מרציאנו בהרכב של הנבחרת?

שוער מ.ס אשדוד אופיר מרציאנו נמצא בכושר די טוב, והוא מאותת לאלי גוטמן המאמן שיקח אותו בחשבון. מאמן השוערים בנבחרת ישראל גיורא אנטמן, הגיע בשבת לאצטדיון הי"א על מנת לבחון מקרוב את מרציאנו, דבר שמעיד שגוטמן עדיין לא החליט מי יהיה השוער הראשון של הנבחרת והוא מתלבט בין אריאל הרוש, גיא חיחמוב, ואופיר מרציאנו. הצוות המקצועי של אשדוד מקווה שאופיר מרציאנו יהפוך להיות השוער הראשון של נבחרת ישראל, שכן על פי 3 משחקי הליגה מרציאנו הוא הטוב מבין כל השוערים.

צילומים: אריק ז'ורנו