ashdod10 logo

קי.בי.עי תבעו ע"ס: 172.6 מיליון ש"ח וקיבלו: 4.5 מיליון ₪

ועדת הערר דחתה את רוב תביעתה של קי.בי.עי על ירידת ערך הקרקע וקיבלה פיצוי נמוך בהרבה משתבעה
חן בוקר | רביעי, 22 ינואר 2014 15:05

קרדיט צילום: בועז רענן

חברת קי.בי.עי (קבוצת בוני ערים) שהחזיקה עד לא מכבר ב-934 דונם בדרום אשדוד בסמוך לחוף הים תבעה את המועצה האזורית באר טוביה ואת המדינה לפיצוי של 172.6 מיליון שקל עקב שינוי יעוד הקרקע מ"רזרבה לבניה" ל"יער פארק חופי" שאינו מאפשר כל בנייה במקום.

ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבנייה דרום, בראשות עו"ד גלעד הס, קבעה כי הסיכוי לממש את הבנייה במקום היה אפסי ממילא, ועל כן שווי הקרקע גם קודם לאישור התוכנית שהורידה את ערכה לא היה גבוה. עם זאת בשל ירידת הערך המינורית נקבע כי מועצת באר טוביה תפצה את החברה ב-4.5 מיליון שקל בלבד.

הקרקע הייתה בבעלות קי.בי.עי עשרות שנים עד שלאחרונה רכש אותה היזם יחיאל אבו. במהלך השנים חלו שינויים רבים במעמדה התכנוני של הקרקע. על פי התוכנית מ-1960 נכללו חלקים ממנה בתוכנית המתאר של אשדוד. ערב אישור תוכנית המתאר הארצית לייעור ב-1995 יועדו כ-590 דונם מהקרקע ליער פארק חופי ויתרת השטח נותרה ביעודה הקודם.בעקבות כך הגישה קי.בי.עי את תביעתה הראשונה בגין ירידת ערך הקרקע, שנדחתה.

ב-2005 אושרה תוכנית נוספת, תמ"א (תוכנית מתאר)39 לאיזור ניצנים ואשקלון, שגם היא על פי טענת החברה פגעה בשווי הקרקע והדיון הוחזר לועדת הערר המחוזית. ועדת הערר הטילה על השמאית לבנה אשד לקבוע אם ירד שווי הקרקע. אשד סברה גם היא כי שווי הקרקע לא היה גבוה גם לפני אישור התוכנית.