ashdod10 logo

צריחה" משותפת"

עשרות תושבים שגרים בבניינים רבי קומות קיבלו בחשבון התקופתי האחרון של המים והביוב חיובים גבוהים ובלתי הגיוניים על כמות המים בצריכה המשותפת. לחשבון צורף מכתב מתאגיד המים "יובלים" בו מוצע לתושבים, בין היתר, לבדוק אם יש להם נזילה.
רבקה יניב | רביעי, 16 ינואר 2013 20:59

 עשרות דיירי בניינים רבי קומות הופתעו מהחיובים הגבוהים של הצריכה המשותפת בחשבון התקופתי של המים והביוב לחודשים ספטמבר-אוקטובר המיועד לתשלום בימים אלה. אייל ברוכים שגר ברחוב נחל קדרון מספר 7 חויב בצריכה המשותפת ב-9 מ"ק "סך הצריכה המשותפת בבנין, שיש בו 26 דירות, הגיעה ל-234 מ"ק. זו כמות מים בלתי הגיונית לחלוטין", אומר ברוכים. זהבה גורן שגרה ברחוב הר כנען מספר 5, חויבה בצריכה המשותפת ב-5.40 מ"ק מים.

מאחר שכל אחת מ-28 הדירות בבניין חויבה בצריכה המשותפת בכמות זהה של מים זו הסתכמה ב-150 מ"ק. גם בבניין זה טוענים הדיירים שמדובר בכמות מים בלתי הגיונית בעליל. במצורף לחשבון התקופתי קיבלו הדיירים מכתב מ"יובלים" על העלייה בצריכת המים בדירותיהם. במכתב המפורט, שכולל תשעה סעיפים מצוין כי  "האחריות על מערכת המים הפרטית ועל מערכת המים המשותפת בבניין חלה על הצרכנים באותו נכס לרבות טיפול בתקלות ונזילות בצנרת הפרטית או בצנרת המשותפת בנכס".

עוד מצוין במכתב כי "עלייה בצריכת המים יכולה לנבוע משימוש מוגבר במים בתקופה האמורה או עקב נזילה". הדיירים מונחים במכתב, בין השאר, כיצד לבדוק אם יש להם נזילה ואם התגלתה כזאת אילו מסמכים עליהם לספק בפנייתם אל התאגיד. הדיירים בשני הבניינים טוענים שלא חל שינוי בהרגלי הצריכה שלהם ושבינתיים לא גילו נזילה. "לא ייתכן שאצל כולם התחיל פתאום לנזול. "יובלים" צריכה לבדוק את הנושא הזה לעומק", הם אומרים.

  מהנהלת "יובלים" נמסר כי הם מתייחסים לכל פנייה ברצינות ובמקצועיות במטרה לתת לתושבי אשדוד "את השירות הראוי והאיכותי ביותר תוך שמירה על סטנדרט שירות שגבוה בעשרות מונים מזה הקבוע בדין".

 כחלק מהשירות מתריע התאגיד על צריכות חריגות בהתאם לצריכות העבר של אותו נכס. "ליובלים אין כל דרך לדעת מה מהות הצריכה והיקפה ולרוב לדיירים עצמם קיימים הסברים וידע ביחס לשינויים בהרגלי הצריכה בנכסם".

עוד נמסר "כי חשבונות המים מחושבים לפי קריאת מדי המים בפועל.לצריכת המים המשותפת שמתקבלת לאחר החלוקה נוספת צריכת המים הביתית. צריכת המים המשותפת מוגדרת כהפרש הקריאה של מד המים הראשי של הנכס ושל כלל קריאות המים של מדי המים של כל יחידות הדיור".  בעקבות פניית "השבוע באשדוד" מסרה הנהלת "יובלים" "אנו דואגים כבר עכשיו לשלוח בעלי מקצוע לנכסים, בכדי שאלה יוודאו את קריאות השעונים ויבצעו סריקה בצנרת הציבורית, עליה אמונה "יובלים" בכדי לשלול אפשרות של חיוב בצריכה לא אותנטית".

תגיות: