ashdod10 logo

ממשיכים להקצות קרקעות לחרדים

עיריית אשדוד אישרה השבוע במועצת העיר הקצאות קרקע ל-8 עמותות חרדיות @ זאת למרות ששומר, שמחה לא פעם נגד מה שהוא מכנה "הקצאות קרקע סיטונאיות לחרדים", התנגד להקצאות ל"זוהר שמחה", ל"תורה וחסד בני אברהם" ול"מוסדות אור מאיר אשדוד"
רבקה יניב | חמישי, 04 ספטמבר 2014 17:15

על שולחן מועצת העירייה הונחה רשימת הקצאות קרקע אותן מאשרות שתי ועדות: ועדת הקצאות מקצועית שחבריה הם פקידי עירייה בכירים וועדת משנה להקצאות קרקע, שחבריה הם פוליטיקאים, חברי מועצת העירייה. ועדת המשנה מאשרת את החלטות הוועדה המקצועית.
הוועדה המקצועית שהיו"ר שלה הוא מנכ"ל העירייה אילן בן עדי וחברים בה היועץ המשפטי רוני עמיר, מהנדס העיר שלמה נער, מנהלת מחלקת נכסים עו"ד מירב ביטון, והגזבר עודד לוי.
הוועדה אישרה הקצאות קרקע ל-8 עמותות, 6 מהן עמותות חרדיות. ל"זוהר שמחה" קרקע להקמת "בית מדרש וכולל אברכים" בשטח של 600 מ"ר. ל"תורה וחסד בני אברהם" קרקע בשטח של כ-3,000 מ"ר להקמת קריית חינוך שתכלול בי"ס וגני ילדים. ל"מוסדות אור מאיר אשדוד" שטח של כ-3,000 מ"ר לבי"ס קיים. ל"אוהל פרידה לאה" שטח של כ-2,350 מ"ר להקמת מוסדות חינוך, רווחה וגני ילדים. ל"אורות חיים משה" שטח של 1,100 מ"ר להקמת בית כנסת במע"ר דרום. ל"אבות קדושים" הרחבת הקצאה קיימת של 3,000 מ"ר ב-1000מ"ר נוספים לצורך הקמת בית כנסת וגני ילדים. שתי הקצאות קרקע אישרה הוועדה המקצועית לעמותות שאינן חרדיות: ל"אגודה למען הקשיש והחברה באשדוד" קרקע למבנה קיים של מרכז יום לקשישים ותשושי נפש ברובע י' ול"ארגון והצלת יהדות בוכרה ואוזבקיסטן", קרקע בשטח של כ-195 מ"ר להרחבת בית כנסת קיים ברובע ו'.
החלטות הוועדה המקצועית הועברו לאישור ועדת המשנה, שבראשה עומד ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי וחברים בה סגן ראש העיר בוריס גיטרמן, אבי אמסלם, אפרים ובר ונעים שומר. הוועדה אישרה את כל ההקצאות. זאת למרות ששומר, שמחה לא פעם נגד מה שהוא מכנה "הקצאות קרקע סיטונאיות לחרדים", התנגד להקצאות ל"זוהר שמחה", ל"תורה וחסד בני אברהם" ול"מוסדות אור מאיר אשדוד".

ועדת התמיכות המקצועית שבראשה עומד המנכ"ל אילן בן עדי וחברים בה הגזבר עודד לוי והיועץ המשפטי רוני עמיר אישרה תמיכות כספיות ל-5 עמותות, 3 מהן חרדיות. ל"מפעלי גבורה שבחסד"- 7012 שקל, ל"אור המאיר ע"ש האדמו"ר ר' מאיר אבו חצירה-2326 שקל, ול"מטיבתא היכל הקודש"- 2753 שקל . ובאשר לעמותות שאינן חרדיות: ל"ערכים" הוקצו 2916 שקל ול"עמותה להנצחת סרן יוסי אוחנה" אושרה תמיכה של 28,455 שקל.