ashdod10 logo

וועדת הביקורת בכנסת תדון הבוקר(יום ב') בהתנהלות נמל אשדוד

 בשעה 11:00 בבוקר, תדון הועדה לביקורת המדינה בכנסת, בראשות ח"כ אמנון כהן (ש"ס) בדו"ח מבקר המדינה על התנהלות נמל אשדוד בעניין רכישת ציוד, טובין ושירותים.
מערכת אשדוד10 | שני, 03 יוני 2013 01:41

מבקר המדינה גילה מקרים שבהם ביצעה חברת נמל אשדוד רכישות והתקשרויות ללא מכרז בנימוק שמדובר בספק יחיד או ברכישה דחופה, אך לנימוק זה לא נמצא בסיס. החברה ביצעה הרחבת התקשרויות והתקשרויות המשך שלא על פי תקנות חובת המכרזים. לדוגמה, התקשרות לשיפוצים ולתחזוקה בסכום של כ-4.5 מיליון ש"ח בשנה, התקשרות למתן שירותי הסעות לעובדים בסכום של כשלושה מיליון ש"ח והתקשרות להסעות נוסעים לטרמינל בסכום של כ-1.3 מיליון ש"ח.

במאי 2008 הסתיים חוזה הסעדה עם חברה ד', ובמשך שלוש שנים לא פרסמה החברה מכרז פומבי וניצלה לשם כך שוב ושוב ושלא כראוי את אפשרות הפטור ממכרז, מתוך הארכה והרחבה של ההתקשרות עם חברה ד' ועם ספקים אחרים, לעתים בדחיפות, עד לסכום מצטבר של 13.8 מיליון ש"ח.

כמו-כן מתריע המבקר כי חזרו ונשנו התופעות של הרחבת התקשרויות במיליוני ש"ח, של הארכת תוקפן זמן רב ללא מכרזים ושל עיכובים מתמשכים בהכנת המכרזים הפומביים עד לפרסומם - כל זאת שלא כמתחייב מחוק חובת המכרזים. בדרך זו מנעה החברה למעשה תחרות אמתית, שקיפות ושוויון במידע כלפי מציעים אפשריים, כדי לצמצם את רמת האי-ודאות העסקית ולאפשר את פתיחת המכרז למציעים רבים ככל האפשר.

בדיון ישתתפו נציגי משרד מבקר המדינה, רשות החברות הממשלתיות, משרד התחבורה, משרד האוצר, משרד המשפטים ועוד.

תגיות: