ashdod10 logo

דו"ח מבקר המדינה חשף ליקויים בתחום החינוך והתרבות בעיריית אשדוד

מבקר המדינה, יוסף שפירא בדק ומצא כי בעיר אשדוד ארגנו מופעים מבלי להתחשב בתקציב, ללא ביקורת או מכרז. מבחינת העירייה המדיניות הזו נכונה כיוון שכך יוכל הציבור הרחב להינות מאירועי ומופעי תרבות "חינמיים", מבחינת מבקר המדינה העירייה לא מכסה את העלויות. כמו כן, מבקר המדינה בדק גם את טיפול עיריית אשדוד בבני נוער מנותקים ממסגרות לימודים.
חן בוקר | רביעי, 22 ינואר 2014 18:26

תמונה: המשכן לאמנויות, ארכיון

בהתייחסותו בדו"ח לערים אחרות כגון: כרמיאל, ראשון לציון והמועצה האזורית שדות נגב, שימת הדגש היא שהרשויות המקומיות לא פעלו בצורה המיטבית לשמירת כספי ציבור שהופקדו ולא בלמו את תופעות הפקעת המחירים של הופעות האמנים ומתוך כך, לא שמרו על כללי החיסכון, היעילות והמינהל התקין.

באופן ספציפי, באשדוד נמצא כי "התקצוב של רוב האירועים נעשה על בסיס הערכה כללית בלבד", מה שהוביל לכך שהעירייה פספסה בעשרות אחוזים את היכולת לכסות את עלות האירוע. לפי מבקר המדינה, ההכנסות של החברה העירונית באשדוד שמנהלת את האירועים בין 2011 ל־2012 כיסו רק 3%-5.3% מגובה ההוצאות הכרוכות בקיומם. אם לא די בכך, הדוכנים שהוצבו באירועים הוצבו בלי מכרז, בלי לקבוע מה יימכר בהם ובלי לגבות תשלום תמורת הצבתם." 

מעיריית אשדוד נמסר למבקר, כי החברה העירונית ניהלה בקרה תקציבית מפורטת "על פי תתי אירועים". עוד נמסר כי הרוב המכריע של המופעים המתקיימים במסגרת אירועי הקיץ מיועדים לקהל הרחב ללא תשלום, ו"מדיניות זו נכונה מבחינה ציבורית וחברתית".

עוד בדק את נושא החינוך ובדיקות השלמה לנושא נעשו במשרדי החינוך והרווחה. בבדיקות שערך בין ספטמבר 2012 ל-אפריל 2013 מצא המבקר כי לקב"סים (קציני הביקור הסדיר) לא היה כל מידע לגבי ביקוריהם הסדירים של אלפי התלמידים הלומדים מחוץ לעיר (רובם חרדים ר.י) וממילא לא קיימו אחריהם מעקב.

אגב, הוא מצא כי לא קיימת הנחיה של משרד החינוך לקב"סים בקשר לביצוע תפקידם במוסדות חינוך מחוץ לעיר. עוד מצא המבקר כי לא מונו מחליפים לקב"סים שהפסיקו את עבודתם. קב"סים לא בדקו את יומני הנוכחות שבתיה"ס חייבים לנהל ולא עשו שימוש בכלי זה על מנת לאתר נושרים ממערכת החינוך.
הם לא ערכו ביקורי בית בבתי תלמידים שלא היו רשומים בבי"ס כלשהו, לא פנו לגורמי חוץ כדי לקבל מידע על בני נוער שנשרו ולא ערכו סיורים ב"סביבה הטבעית" של בני נוער נושרים ומנותקים לשם איתורם.