ashdod10 logo

דו"ח מבקר המדינה על נמל אשדוד "משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלות החברה"

דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם היום הטיח ביקורת קשה על התנהלות נמל אשדוד. בין היתר, מינוי מקורבים, ליקויים ברכש האסטרטגי ועוד
בר רבינוביץ | שלישי, 05 מאי 2015 17:58

דו"ח המבקר מצביע על מספר אירועים שמהם עולה חשד למינויים פוליטיים ולהעדפת מקורבים, שמובילים כולם אל לשכתו של יו"ר הנמל לשעבר דאז, גדעון סיטרמן. סיטרמן התפטר מתפקידו במרס 2014 לאחר שמנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב, ערך לו שימוע וקרא להדחתו, בין היתר, על רקע החשדות שנחשפים במלואם כעת וכך כתב המבקר "בחודשים מרץ-דצמבר 2013 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בסדרי המינהל ובממשל התאגידי בחברת נמל אשדוד בשנים 2013-2011. הביקורת נערכה בחברה, ברשות הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה (להלן - רספ"ן) וברשות החברות הממשלתיות (להלן - רשות החברות). במהלך שנת 2013 התקבלו במשרד מבקר המדינה תלונות מנכ"ל החברה (אז) מר שוקי סגיס (להלן - המנכ"ל, מנכ"ל החברה) ויו"ר דירקטוריון החברה (אז) מר גדעון סיטרמן (להלן - יו"ר הדירקטוריון) ובהן טענות הדדיות בדבר התנהלות ותפקוד לקויים. במסגרת הביקורת נבדקו הטענות ההדדיות וכן נושאים נוספים. הביקורת לא עסקה בהכרעה בהבדלי הגרסאות בין הצדדים אלא בליקויים שבפעולות החברה ובפעולות מנהליה הבכירים. יודגש כי בתיאום עם המשטרה לא עסקה הביקורת בעניינים נוספים הקשורים לחברה, שכן עלה חשש שהם עלולים להשיק לחקירת משטרה בנושא".

על מינויי מקורבים, בניהם בן של ראש המטה וחברת ליכוד המקורבת לשר התחבורה ישראל כץ כתב המבקר: "ראש מטהו של יו"ר הדירקטוריון מר דניאל חלפין (להלן- ראש המטה) הציע כמועמדת לתפקיד של מתאם ביקורים וסיורי אח"מים בחברה את שמה של חברת מרכז ליכוד אשר אין לה השכלה קודמת או ניסיון בתחום התקשורת. החברה יצרה עבורה באופן מלאכותי תפקיד אשר לא היה קיים בעבר ואף לא אויש עד למועד סיום הביקורת, ואף נקבה בשכר החורג (פי שניים) מהשכר שנקבע לעובדים דרך חברת כוח אדם; הכוונה לקבל את המועמדת לתפקיד נבעה לכאורה משיקולים זרים. יצוין כי בסופו של דבר בשל לחצי ועדי העובדים לא הועסקה מועמדת זו בחברה. ראש המטה העביר למנכ"ל רשימת שמות של שישה מועמדים למכרז לאיתור סוורים. הרשימה כללה את שם בנו של ראש המטה; עקב בכירותו יש בפעולה זו התערבות פסולה בהליכי מכרז, אף כי הודיע מראש שאם בנו ייבחר - הוא יתפטר מעבודתו בנמל".

בהמשך הדו"ח הועברה ביקורת על הליקויים ברכש האסטרטגי בנמל אשר גרמו לפגיעה בתפקודה. המבקר כותב כי כבר 4 שנים החברה לא שיפצה גוררת, לא רכשה גוררת ואף לא החלה בהליכי מכרז. את האחריות לכך ספג המנכ"ל וסמנכ"ל התפעול, אלדד וקסמן: "מצב זה גרם לפגיעה בהמשך תפקודה התקין של החברה ולכך שהחברה לא התאימה את עצמה לגידול במספר האניות הנכנסות לנמל ובגודלן. התנהלות המנכ"ל והסמנכ"ל לתפעול, ים ומסופים מר אלדד וקסמן (להלן - סמנכ"ל התפעול) בעניין רכישת הגוררת הייתה כושלת, ויכולתה של החברה להתמודד עם תהליכי רכש של ציוד מקצועי מורכב שערכו הכספי רב מוטלת בספק". בהמשך מבקר הדו"ח את ניהול רכישת סימולטור מנופים :"אף שרכישת סימולטור מנופים עשויה הייתה לתרום להגברת התפוקה, לשיפור מיומנות המנופאים ולהגברת הבטיחות, ניהלה החברה את התהליך לרכישתו במשך כמה שנים, באופן לא ממוקד ומסורבל ולא הניב תוצאות.

כאן מגיע הביקורת על רציף מספר 21 בנמל שיכל היה להגדיל את נפח הפעילות של הנמל: "כבר בשנת 2009 התעורר הצורך להסב חלק מרציף המיועד למטען כללי (רציף 21), ואשר מנוצל באופן חלקי, לרציף מכולות שינוצל באופן מיטבי ויוביל להגדלת נפח הפעילות של הנמל. על אף האמור, ועל אף בקשות של רספ"ן משנת 2010 בעניין, התמהמהה החברה בקידום הסבת הרציף מול רספ"ן ולא ערכה בדיקות מקיפות לבחינת הכדאיות הכלכלית של ההסבה וההיתכנות ההנדסית-תפעולית שלה. רק בחודש יולי 2013 הגישה החברה לרספ"ן חוות דעת בנושא הסבת רציף 21 לרציף מכולות.

במקרים שנבדקו הפנה יו"ר הדירקטוריון מציעים פוטנציאליים לגורמים בתוך החברה לאחר שהחברה החלה בתהליכי רכש, דבר שלא היה ראוי לעשותו. יצוין כי עד מועד סיום הביקורת לא סיימה החברה את תהליכי הרכש. זאת ועוד, במקרים שנבדקו נקט היו"ר פעולות שהן בתחום הניהול השוטף של החברה וכן קיבל החלטות על דעת עצמו מבלי לשתף את חברי הדירקטוריון.

בנוסף העיר המבקר על העדרם של יועץ משפטי וסמנכ"ל כספים קבועים בנמל בתקופה של כשנתיים, ועל איוש החסר של הדירקטוריון - אך גם כאן נמנע מהצבעה אישית על אחראים למחדל.

לסיכום כתב המבקר:

"חברת נמל אשדוד היא חברה ממשלתית המשמשת שער כלכלי חשוב למדינת ישראל. על החברה לשמור על כל כללי הממשל התאגידי ולהתנהל בצורה תקינה ויעילה. המנכ"ל וחלק מסגניו לא מילאו את תפקידם כראוי, הזניחו תהליכי רכש שהיו באחריותם וניהלו אותם בצורה לקויה ביותר; הם ביצעו באופן חלקי ביותר את תקציב ההשקעות ובחלק מהמקרים העדיפו להעביר זאת לחברת נמלי ישראל, פיתוח ונכסים בע"מ (חנ"י). גם הדירקטוריון לא מילא את תפקידו כמפקח על פעולות החברה, שכן לא בוצעו תהליכי רכש (רכש ושיפוץ גוררות, רכש סימולטור והסבת רציף 21) ותקציב ההשקעות בוצע באופן חלקי בלבד. יו"ר הדירקטוריון נקט פעולות שהן בתחום סמכות הניהול השוטף של מנכ"ל החברה בכמה מקרים שפורטו בדוח הביקורת. גם רשות החברות לא ניהלה מעקב ראוי אחר איוש משרות בכירות ולא פעלה למינוי דירקטורים ולכינוס האספה הכללית.

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלות החברה בנושאים אלה ומעיר לחברה ולרשות החברות כי התנהלות בלתי תקינה של ההנהלה הבכירה ופגיעה בסדרי הממשל התאגידי שלה מקשים על תפקוד החברה ועל יכולתה להשיג את מטרות הקמתה".