ashdod10 logo

"שוטרים" בעבודה הרוחנית

פרשת השבוע מאת הרב מרדכי לאופר  - רב רובע י''א
הרב מרדכי לאופר | חמישי, 28 אוגוסט 2014 14:08

הפרשה מתחילה בציווי למנות שופטים ושוטרים: "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך". רש"י מסביר כי השופטים הם "דיינים הפוסקים את הדין", ואילו השוטרים נועדו לכפות את בעלי הדין לקבל עליהם את דין השופט.
אין זו הפעם הראשונה שבה מוזכרים השוטרים בתורה. כבר בפרשת דברים מציין משה רבנו כי מינה "שוטרים לשבטיכם". אולם שם מייעד רש"י תפקיד אחר לשוטרים – "אלו הכופתים והמכים ברצועה על פי הדיינים".
לפנינו אפוא שני סוגים של שוטרים: סוג אחד, מי שמוציאים לפועל את העונשים שקבעו השופטים. אם השופט קבע שדינו של אדם לקבל מלקות, יבצעו השוטרים את העונש. סוג שני של שוטרים הוא מי שתפקידם לכפות את מרותו של השופט ולאלץ את בעלי הדין לקיים את החלטתו. למשל, אם קבע השופט שאדם צריך לשלם כסף לחברו, והוא מסרב לעשות זאת, יכריחוהו השוטרים לקיים את פסק הדין.
על פי הבחנה זו יובן מדוע משה רבנו מינה רק את השוטרים מהסוג הראשון. בימי משה לא היה צורך בשוטרים מהסוג השני, מכיוון שבני ישראל היו יראים מהשופטים ולא עלה על דעתם להמרות את פיהם. היה צורך רק בשוטרים שמבצעים את העונשים, אבל לא בשוטרים שכופים את העם לקיים את החלטות השופטים. אולם כשמשה רבנו מצווה את הדורות הבאים, כשיכולים להיות מצבים של ערעור על סמכות השופטים, הוא מצווה למנות שוטרים שיכפו על העם את מרות השופטים.
בכך תוסבר שאלה ששואלים על מוני המצוות, מדוע כללו את הציוויים למנות שופטים ושוטרים במצווה אחת, בשעה שיש כאן לכאורה שני מינויים נבדלים מינוי שופטים ומינוי שוטרים.
הדבר יובן לאור המוסבר לעיל. לשוטרים האלה אין תפקיד העומד בפני עצמו. כל עניינם הוא סיוע לשופט, שאם אין בכוחו לכפות את מרותו על בעלי הדין, הוא נעזר בשוטרים שמאלצים את בעלי הדין לקיים את ההחלטה. לכן אין מינוי השוטרים יכול להיחשב מצווה לעצמה.
ידוע שהציווי "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך" קיים גם בעבודתו הרוחנית של האדם. ה'שערים' הם שערי הגוף – העיניים, האוזניים, הפה וכיוצא באלה. אומרת התורה שיש למנות 'שופטים' ו'שוטרים' בפתח ה'שערים' הללו, כדי שתהיה לאדם בקרה מלאה על הדברים שהוא רואה, שומע, אוכל, מדבר וכדומה.
את ה'שופטים' מעמיד האדם על ידי שהוא לומד את ההלכות ויודע את המותר והאסור, ומקיים זאת בפועל. אולם לפעמים יצרו מתגבר עליו ומסרב לציית לדברי ה'שופטים'. במצב כזה עליו להפעיל את ה'שוטרים' להרגיז את יצר הטוב על יצר הרע, לבטש את היצר ולהכניעו, ועל ידי כך מתבטלת שליטת היצר והאדם מציית להוראות התורה.

שבת שלום!
הרב מרדכי לאופר
רב רובע י"א ובית הכנסת "ברכת עמליה"

הוסף תגובה

תגובות לא ראויות תוך שימוש בביטויים העולים כדי לשון הרע יימחקו מהאתר.